Szakértő kirendelése / előzetes bizonyítás

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Szakértő kirendelése / előzetes bizonyítás Összetörték... Vadkár... Tűzkár... Egészségkárosodás... Kivitelezési hiba... Vita a biztosítóval...

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése érdekében bizonyítékok rögzítése céljára előzetes bizonyítást folytathat le.

Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy pereskedésre készülődő panaszos előre biztosíthatja vélt igazát, közjegyzői közreműködéssel. A közjegyző előtti előzetes bizonyítást akkor lehet kérni, ha az eljárást kezdeményező félnek bizonyítékokra (pl. fénykép, szakértői vélemény) van szüksége. Nagyon fontos az előzetes bizonyítás akkor, ha egyes tények a későbbiekben már nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetnének igazolhatóak (pl. betakarítás előtti vadkár, építkezés közbeni minőségi kifogás stb.) Az előzetes bizonyítások lefolytatása minden esetben elősegítik egy későbbi per gyorsabb befejezését.

Szintén 2009. január 1-jétől kérhető a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése, ha a kérelmező számára valamely körülmény vagy tény megállapításához különleges szakértelem szükséges. Ez az eljárás is az egyszerű és gyors jogérvényesítést szolgálja.

Amennyiben az ügyben már per vagy büntetőeljárás van folyamatban, a közjegyző előtti előzetes bizonyításra / szakértő kirendelésre nem kerülhet sor.

A közjegyző előtti előzetes bizonyítást / szakértő kirendelését kérelem benyújtásával lehet kérni, amelynek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
- az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
- a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak van helye,
- a rövid tényállást, bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat,
- az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmező szerint az eljárás lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges,
- az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,
- amennyiben az eljárásban ellenérdekű fél is részt vesz: az ellenfél nevét és lakóhelyét (székhelyét), ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát. (Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell.)
- az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét, valamint azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania.

Az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén
- a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye / székhelye van, vagy
- a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog található / akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van.

A közjegyző - a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül - felhívja a kérelmezőt, hogy az eljárás lefolytatásának külön jogszabályban meghatározott (a bírósági eljárással ellentétben) nem ügyértékfüggő (!) közjegyzői munkadíjat és a költségtérítést, valamint a bizonyítási eljárás / szakértői díj költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget előlegként fizesse meg / helyezze bizalmi őrzésbe. A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértő a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni. Az eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzésnek nincs helye.

A kirendelésre kerülő szakértő személyéről - a fél meghallgatása nélkül - a közjegyző dönt. (A szakértő az Igazságügyi Szakértők Névjegyzékéből kerül kirendelésre.)

A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. (A határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.)

A közjegyző a szakértői véleményt a kérelmezőn kívül kizárólag bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére küldheti meg, ha a megkereső törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére és megjelölte annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult. Ezek a szabályok alkalmazandók a szakértői véleménybe való betekintés engedélyezésére is.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. § (10) bekezdése alapján az eljárási illeték az egyébként fizetendő illeték 50%-a, ha a polgári pert - akár közjegyző, akár bíróság előtt lefolytatott - előzetes bizonyítási eljárás előzte meg.

Kérdéseivel, kérelme benyújtásával kapcsolatban forduljon bizalommal munkatársunkhoz.
Kérdéseit felteheti munkatársunknak közvetlenül is e-mailben, vagy facebook oldalunkon is.

Irányadó jogszabályok:
- 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 6-9.§, 17-27/A §
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 207-211. §


Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,