Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítását a közjegyzőtől annak utolsó birtokosa, és az kérheti, akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely kötelezettség terhel.


Ezen eljárás keretében értékpapírnak minősül minden, nyomdai úton előállított olyan értékpapír, amely kiállítójának (kibocsátójának) székhelye Magyarországon van.
Az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes.
A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is:
a) az értékpapír kiállítójának (kibocsátójának) nevét, székhelyét,
b) az értékpapír lényeges tartalmát (megnevezését, az általa megtestesített jogot, követelést, és ha rendelkezésére áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, sorozatszámát, sorszámát).
A kérelemhez csatolni kell az értékpapír másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.
A megfelelő dokumentumok benyújtását követően a közjegyző 6 hónapos időtartamra hirdetményt tesz közzé, melyről a kérelmezőt, az értékpapír kiállítóját (kibocsátóját), a központi értéktárat és az eljárásban fellépett egyéb érdekeltet is értesíti, továbbá kérelemre felhívja az értékpapír alapján kifizetésre kötelezett személyt vagy szervezetet, hogy további rendelkezésig az értékpapír alapján kifizetést ne teljesítsen, illetőleg, hogy az időközben esedékessé váló összeget helyezze bírói letétbe.
Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják, vagy a magát az értékpapír birtokosaként megjelölő személy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelent be, a közjegyző az eljárást megszünteti, a kifizetés tilalmáról és a bírói letétbe helyezésről szóló felhívását - a körülményekhez képest azonnali hatállyal vagy legfeljebb 30 napi határidővel - visszavonja.
Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt nem mutatták be, és annak hollétére vonatkozó adatot sem jelentettek be, a közjegyző az értékpapírt semmissé nyilvánítja.
A közjegyző az eljárás során hozott végzéseit közli a kérelmezővel, az értékpapír kiállítójával, a központi értéktárral és az egyéb érdekelttel.
A fentieket váltó és csekk és okiratok semmissé nyilvánítására is megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy váltó és csekk esetében a hirdetményi határidő 1 hónap, okirat esetében pedig a hirdetményi határidő egy hónapra leszállítható.

A közjegyző a kérelmet a hirdetmény közzététele nélkül elutasítja, ha
a) az értékpapír semmissé nyilvánítása iránt már eljárás van folyamatban,
b) az értékpapír semmissé nyilvánítása nem tartozik közjegyzői hatáskörbe,
c) a kérelem nem tartalmazza a semmissé nyilvánítani kért értékpapírnak az egyedi azonosításra alkalmas megjelöléséhez szükséges adatait,
d) a kérelmező ilyen kérelem előterjesztésére nem jogosult, vagy
e) az eljárás lefolytatásának egyéb, el nem hárítható akadálya van.

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,