Cégadatok módosítása, cégátalakulás lebonyolítása

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

A cégalapításhoz hasonlóan - amennyiben a cég (Bt., Kft., Zrt.) alapítására egyszerűsített cégeljárás keretében került sor - a cégadatokban történő változások átvezetése is, akár a közjegyző részére történt bejelentést követő 3-4 munkanap alatt megtörténhet. Egyéb esetben a cégbírósághoz történő beérkezést követő 15 nap.

A cég adataiban (székhely, telephely módosítása, ügyvezető újraválasztása, tevékenységi körök módosítása, stb.) vagy tulajdonosaiban (üzletrész-átruházás), tulajdonos adataiban történő változás átvezetésének költsége mind egyszerűsített cégeljárás esetén, mind pedig hagyományos módon, Betéti Társaság (Bt.), Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) esetében: 15.000 Ft változásbejegyzési illeték, 3.000 Ft közzétételi költségtérítés.

Közjegyzői munkadíj előzetes megbeszélés alapján. A módosítás tárgya és mennyisége a közjegyzői díjat nem befolyásolja.

A fenti költségek nem azonosak a cégek átalakulásával kapcsolatos módosításának díjával!

Üzletrész adásvétel (átruházás) előtt fontos tudni, hogy 2010.01.01. napjától az üzletrész adásvétel (átruházás) vevőjének illetékfizetési kötelezettsége keletkezhet abban az esetben, ha olyan társaság üzletrészét vásárolja meg, amely belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezik.
A vagyonszerzés után akkor kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző, illetve - magánszemély vagyonszerző esetén - annak házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője, vagy az ő - önálló vagy együttes - többségi tulajdonukban álló gazdálkodó szervezet, illetve a fentiekben felsoroltakkal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő gazdálkodó szervezet tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75%-át.

Mértéke: 1 milliárd forintig a forgalmi érték 4 %-a, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200.000.000 Ft.
Az illeték alapja: a társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan aránya, amekkora arányt az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő vagyoni betétek névértéke a társaság összes vagyoni betétje névértékének összegében képvisel. Az illeték alapját befolyásolja a szerzés ideje és módja is.

Az átalakulás történhet gazdasági társaságok közti

 • egyesüléssel (két vagy több társaságból egy jogutód cég lesz: 1., összeolvadás: teljesen új társaság jön létre a jogelődök megszűnésével, 2., beolvadás: egy létező társaság beolvad egy másikba) és
 •  szétválással (egy társaságból kettő vagy több jogutód társaság lesz: 1., kiválás: a jogelőd társaságból kiválik egy társaság a kivált tagok és a társasági vagyon egy részének részvételével, illetve a kiváló tag (cég) a társasági vagyon őt megillető részével egy már működő társasághoz, mint átvevőhöz csatlakozik, 2., különválás: a jogelőd cég megszűnésével új cégek keletkeznek), továbbá
 • társasági formaváltással (egyéni vállalkozásból egyéni cég; egyéni cégből egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság vagy egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság; betéti társaságból közkereseti társaság, illetve fordítva; betéti társaságból korlátolt felelősségű társaság vagy fordítva, és így tovább).

Az társasági formaváltással megvalósuló átalakulás oka lehet például az, hogy a működő gazdasági társaság/egyéni vállalkozó tevékenységét a későbbiekben más társasági formában kívánja végezni, de a társaság/egyéni vállalkozó már rendelkezik olyan engedélyekkel, esetlegesen jutalékkal, vagy bármely olyan egyéb jogosultsággal, ami miatt nem megoldás a létező társaság/egyéni vállalkozás megszüntetése és egy új cég alapítása, hanem fontos a jogutódlás biztosítása. Az átalakulás gyakori formája, amikor egyéni vállalkozó a vállalkozásának feltüntetését kéri a cégnyilvántartásban, majd átalakul egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá (ennek menete az alábbiakban kerül részletezésre).

Átalakulás csak akkor valósítható meg, ha nincs az átalakítani kívánt társaság ellen büntetőeljárás folyamatban, illetve ilyen nem is várható, a társaság nem áll végelszámolás, illetve felszámolás alatt, továbbá, ha a tagok (részvényesek) a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.
Ha hatósági engedély kiadása folyamatban van, akkor az illetékes hatóságot az átalakulás elhatározásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

Egyéni Vállalkozó - Egyéni Cég - Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyéni cég bejegyzése:
Szükséges iratok: személyes okmányok, eredeti vállalkozói igazolvány (ha van pótlap, akkor az is)
Szükséges adatok: egyéni vállalkozás statisztikai számjele, a bejegyeztetni kívánt egyéni cég elnevezése (A cégalapításnál írt kritériumoknak megfelelően. Itt is lehetőség van névfoglalásra.), székhelye, telephelye (tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat az ingatlan használatához vagy bérleti szerződés), tevékenységi körei (a főtevékenység TEAOR szám szerint megjelölve, egyéb tevékenységek körülírással), jegyzett tőkéjének összege (akkor, ha tovább akar alakulni Korlátolt Felelősségű Társasággá, javasolt minimum összeg: 500.000 Ft, kérdés még, hogy bankszámlára, vagy a társaság pénztárába kerül befizetésre), egyéni cég cégvezetője, elektronikus elérhetősége (ajánlott).
Az egyéni cég bejegyzésének költsége: 30.000 Ft cégbejegyzési illeték, 5.000 Ft közzétételi díj, valamint a közjegyzői díj előzetes egyeztetés alapján.

Az egyéni cég bejegyzését követően a vállalkozói igazolványt még nem kell leadni.

Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyeztetése:

Folyamata: az egyéni cég bejegyzését követően kezdeményezhető. Csak egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (vagy egyszemélyes Zártkörűen Működő Részvénytársaság) alapítható egyéni cégből.

Az átalakuláshoz szükséges:
- alapítói határozatok

- az átalakulás elhatározásáról, átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg tervezetek forduló napjának meghatározása, könyvvizsgáló kijelölése stb.
- átalakulási szándék megerősítése, jegyzett tőkéje mértékének meghatározása, stb.

- vagyonmérleg, vagyonleltár tervezetek (átalakuló és létrejövő társaságoknak egyaránt) vagyonmérleg-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg és ha a társaság az átértékelés lehetőségével nem él.
- könyvvizsgáló mérleghitelesítő nyilatkozata
- átalakulási közlemény, kérelem a kétszeri megjelentetéshez
- amennyiben a társaságnál működik munkavállalói érdek-képviseleti szerv, akkor azt az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell

A Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzésének költsége: kétszeres közzététel díja: 30.000 Ft, átalakulás-bejegyzési illetéke: 50.000 Ft, közzétételi díj: 5.000 Ft, valamint a közjegyzői díj előzetes egyeztetés alapján.

Az átalakulás időbeli terjedelme:

 1. egyéni cég alapítása: időpont egyeztetés alapján (1 nap),
 2. egyéni cég bejegyzése: a dokumentumok cégbírósághoz történő megérkezését követő 15 nap
 3. Korlátolt felelősségű társasággá történő átalakuláshoz szükséges iratok előkészítése (könyvelőn, könyvvizsgálón múlik)
 4. átalakulási szándék megerősítését követően kétszeri közzététel: kb. 1 hónap
 5. hitelezői igények bejelentésének határideje: a közzétett adatok másodszori megjelenést követő 30 nap (nem lehet korábban a Korlátolt felelősségű társaság bejegyzését kérni)
 6. Korlátolt felelősségű társaság bejegyzése: a dokumentumok cégbírósághoz történő megérkezését követő 30 nap
  Összesen kb. 2,5-3 hónap.

Gazdasági társaság társasági formaváltásával kapcsolatos eljárásra is a fentiek vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy az átalakulásról határozó első ülésen fel kell mérni, hogy a gazdasági társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával, és dönteni kell arról, hogy a gazdasági társaság milyen társasági formába alakuljon át. Szükséges előzetesen felmérni azt is, hogy a társaság tagjai közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává válni, és hogy a tervezett jegyzett tőkéből mekkora hányad illeti majd meg. Tervezetet kell készíteni továbbá a jogutód gazdasági társaságban tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról.

Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, akkor a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a könyvvizsgálón kívül a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell.

Érdemes tudni:
Ha a korlátlanul felelős tag - a tagsági viszonyának megtartása mellett - az átalakulás következtében korlátozottan felelős taggá válik, e változás bekövetkeztétől számított öt évig - ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi - korlátlanul és egyetemlegesen felel a társaság azon tartozásaiért, amelyek korlátlanul felelős tagsági viszonyának megszűnése előtt keletkeztek.
Az átalakulás során a társaságtól megváló - korlátozottan felelős - tagok tagsági viszonyuk megszűnésétől számított öt évig felelnek a számukra a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározottak szerint kifizetett járandóság erejéig a jogelődnek a jogutód által nem fedezett és a tagsági viszonyuk megszűnése előtt keletkezett tartozásaiért.
Az átalakulás során a társaságtól megváló korlátlanul felelős tag tagsági viszonyának megszűnésétől számított öt évig korlátlanul felel a jogelődnek a jogutód által nem fedezett, a tagsági viszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásaiért.

Cég (Bt., Kft.,...) megszüntetése

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A megszűnés történhet jogutódlás nélkül, illetve jogutódlással (átalakulás: társasági formaváltás, egyesülés és szétválás).
A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.
- Ha a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a megszűnt gazdasági társaság kötelezettségeiért.
- Ha a tag felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

Gazdasági társaságot nem kell feltétlenül megszüntetni, ha tagjai a továbbiakban nem kívánják működtetni. Megoldás lehet a társaság kívülálló személyek részére történő értékesítése. Az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítások, üzletrész átruházására vonatkozó szerződések, illetve egyéb iratok elkészítése közjegyző közreműködésével is lebonyolítható.

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,